Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego twojaporcelana.eu z dnia 15 października 2016r.


§ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE


1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem
twojaporcelana.eu jest przedsiębiorca Agnieszka Wojtyłko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą F.H. TP Agnieszka Wojtyłko, NIP8733122594, REGON: 361580466 adres Dębina Łętowska 53, 32-830 Wojnicz, woj. małopolskie. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEiDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju.
2. W sprawach informacji, pytań i zamówień należy kontaktować się na adres mailowy 
sklep@twojaporcelana.eu bądź pod numerem telefonu 602 401 605.

§ 2
DEFINICJE


3. Portal internetowy - platforma internetowa składająca się ze stron, podstron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Agnieszki Wojtyłko prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą F.H. TP Agnieszka Wojtyłko, i dostępna pod adresem
 twojaporcelana.eu;
4. Sklep internetowy (Sklep) – sklep dostępny pod adresem portalu internetowego
 twojaporcelana.eu, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
5. Operator – osoba prowadząca oraz właściciel portalu internetowego
twojaporcelana.eu;
6. Klient – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu 
Internetowego;
7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
8. Formularz Rejestracji – formularz dostępny na portalu internetowym
twojaporcelana.eu umożliwiający utworzenie Konta dla Klienta;
9. Konto – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym portalu internetowego
 twojaporcelana.eu, w których gromadzone są dane Klientów, w tym informacje o złożonych zapytaniach i zamówieniach;
10. Regulamin – niniejszy regulamin portalu internetowego
twojaporcelana.eu;
11. Towar – przedmiot prezentowany na portalu internetowym
twojaporcelana.eu;
12. Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy
 twojaporcelana.eu a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 3
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem
 twojaporcelana.eu, w szczególności zasady i warunki składania drogą elektroniczną Zamówień oraz zawierania Umów w ramach sklepu internetowego oraz dokonywania rejestracji, założenia i korzystania z Konta w ramach sklepu internetowego.
2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu oraz posiadać konto e-mail. Korzystanie ze sklepu internetowego nie wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient żadnych wymogów technicznych. 

3. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację zasad Regulaminu oraz i zobowiązanie do ich przestrzegania. Do zapoznania się z niniejszym Regulaminem zobowiązany jest każdy Klient przed rozpoczęciem korzystania z portalu internetowego twojaporcelana.eu. Regulamin jest in­te­gralną czę­ścią Umowy za­wie­ra­nej mię­dzy Klientem a Operatorem.

§ 4
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO


1. Korzystając ze sklepu internetowego, Klient zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
2. Klientowi zabrania się przesyłania za pomocą portalu
twojaporcelana.eu informacji:
zawierających treści pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, komunistyczne, nazistowskie, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne;
zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej;
naruszających prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;
zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu (w zakresie objętym karalnością);
zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
zawierających przekazy reklamowe, niezamówione informacje handlowe; 
niezgodnych z prawdą, niedokładnych, nieaktualnych danych podczas składnia Zamówienia, bądź rejestracji.
3. Operator może pozbawić Klienta prawa korzystania bądź ograniczyć jego dostęp do Sklepu internetowego w sytuacji naruszenia Regulaminu, w szczególności § 4.

§ 5
REJESTRACJA I PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówienia są Klienci:
a) zarejestrowani użytkownicy Sklepu,
b) niezarejestrowani użytkownicy Sklepu.
2. Celem uzyskania statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu należy uzupełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu, ustalić login i hasło, a następnie aktywować konto poprzez wejście na link przesłanym na adres mailowy Klienta. Procedura zarejestrowania Klienta odbywa się jednorazowo. Login i hasło mają charakter poufny. Klient może w każdym czasie zaktualizować swoje dane przy użyciu logina i hasła.
3. Klient będący zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu, po zalogowaniu się na swoje Konto, składa Zamówienie poprzez dodanie Towaru wraz z określeniem ilości do Koszyka. Następnie Klient potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wybór przycisku „Potwierdzam zakup”.
4. Klient nie będący zarejestrowanym użytkownikiem składa zamówienie poprzez dodanie Towaru wraz z określeniem ilości do Koszyka. Następnie Klient potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wybór przycisku „Potwierdzam zakup” oraz podaje niezbędne dane potrzebne do realizacji Zamówienia, zgodnie z informacjami i komunikatorami udostępnionymi na stronie internetowej Sklepu.
5. W Zamówieniu Klient może wskazać, że żąda wystawienia faktury, co obliguje go do podania danych do wystawienia faktury.
6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest odznaczenie checkbox "Zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego i akceptuję jego treść".
7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,
c) kosztów dostawy,
d) wybranej metody płatności,
e) wybranej metody dostawy.

§ 6
ZAWARCIE UMOWY

1. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sklep potwierdza Zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji bądź podczas procedury składania Zamówienia. Jednocześnie mail ten zawiera informacje o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
2. Z momentem przesłania przez Sklep Klientowi potwierdzenie złożenia Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów.
3. Przelew na rachunek bankowy, w przypadku wyboru tej formy płatności, należy dokonywać po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep Internetowy.
4. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczony Klientowi przez Operatora wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży.

§ 7
DOSTAWA


1. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
- Firmy kurierskiej,
- Paczkomatów.

2. Koszty dostarczania Towaru ponosi Klient. Koszty dostawy, wraz z wyborem sposobu dostawy są wskazane Klientowi w czasie składania Zamówienia oraz w mailu otrzymanym od Operatora potwierdzającego zawarcie Umowy.

3. Klient ma możliwość wyboru opcji dostawy i uiszczenia ceny:

a) Paczkomat płatność z góry – 9,5 zł,

b) Paczkomat za pobraniem – 14,50 zł,

c) Kurier – płatność z góry - 9 zł,

d) Kurier – za pobraniem – 14 zł,

4. Koszt dostawy zamówionego towaru o wartości powyżej 500 zł ponosi Operator.

5. Klient ma możliwość osobistego odbioru kupionego Towaru pod adresem: Dębina Łętowska 53, 32-830 Wojnicz, woj. małopolskie, po uprzednim potwierdzeniu terminu odbioru Towaru drogą mailową lub telefoniczną z Operatorem. Odbiór osobisty możliwy jest po dokonaniu przedpłaty za kupiony Towar. 

6. Wysyłka jest realizowana w ciągu 2 dni roboczych liczonych:
- od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku formy płatności za pobraniem,
- od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Operatora w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem.

7. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

8. Czas realizacji dostawy uzależniony jest od sposobu wyboru dostawy Towarów przez Klienta i liczy się od dnia wysłania Towaru przez Operatora. Firma kurierska dostarcza Towar w ciągu 24h od nadania Towaru przez Operatora. Towar nadany z opcją dostawy Paczkomat dostarczany jest w ciągu 3 dni od nadania Towaru przez Operatora.

§ 8
CENA I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki w tym cła i podatki.

 2. Należność za Towar oraz koszty dostarczenia Towaru powinny być uiszczone przez Klienta w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.

 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Przelew bankowy.Płatność może być dokonana przelewem elektronicznym lub tradycyjnym realizowanym za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego punktu do tego uprawnionego. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko albo firmę Klienta i otrzymany numer Zamówienia. Płatność należy dokonać na konto: ING BŚ o/Tarnów 85 1050 1562 1000 0092 1120 0598.

 2. Płatność on-line. Płatność realizowana jest przez autoryzowany system płatności elektronicznych  Płatność Shoper. Płatność dokonywana jest bezpośrednio ze strony zamówienia przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

 3. Płatność on-line PayPal. Płatność realizowana jest poprzez serwis bezpiecznych płatności online dla Klientów posiadających adres email PayPal i konto internetowe serwisu. Płatność może być dokonana poprzez płatność finansowaną z salda konta PayPal, która zostanie natychmiast uznana w saldzie konta PayPal odbiorcy. Saldo zostaje zasilone po dodaniu środków z rachunku bankowego lub po otrzymaniu płatności; bądź płatność finansowaną za pomocą karty kredytowej lub debetowej, która zostanie natychmiastowo uznana w saldzie konta PayPal odbiorcy.

 4. Płatność za pobraniem. Płatność pobierana jest przez kuriera w gotówce przy odbiorze przesyłki lub w paczkomacie.


§ 9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt 7 § 9 regulaminu), składając stosowne oświadczenie na piśmie. 

 1. Uprawnienie to może realizować Konsument w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Operator niezwłocznie prześle na adres e-mail wskazany przez Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę sprzedaży Towaru uważa się za niezawartą. Operator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru. Operator może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Operator dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Operatorowi Towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił do umowy.

 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Operator zgodził się je ponieść.

 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach szczegółowo określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, w szczególności w stosunku do Umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru dostępnego pod adresem Formularz Odstąpienia bądź złożenie jednoznacznego oświadczenia zawierającego imię i nazwisko Konsumenta, numer zamówienia oraz informację jakie Towary zwraca Konsument. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres mailowy sklep@twojaporcelana.eu, bądź adres F.H.TP Agnieszka Wojtyłko, Dębina Łętowska 53, 32-830 Wojnicz.


§ 10
REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARÓW


1. Operator jako Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczną i prawną. Odpowiedzialność Operatora jest uregulowana w polskich przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności art. 556- 556(3) i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, mogą być składana na formularzu reklamacyjnym, dostępnym na stronie 
Formularz reklamacyjny wysłanym na adres mailowy sklep@twojaporcelana.eu lub pisemnie na adres F.H.TP Agnieszka Wojtyłko, Dębina Łętowska 53, 32-830 Wojnicz.
3. Operator niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego przekaże Klientowi na adres e – mail wskazany przez niego w toku składania zamówienia potwierdzenie otrzymania oświadczenia reklamacyjnego.
4. Operator  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
5. W przypadku umowy zawartej przez Klienta niebędącego Konsumentem, odpowiedzialność Operatora jako sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne, jeżeli Operator zataił wadę podstępnie przed Klientem.
6. W przypadku umowy zawartej przez Klienta niebądącego Konsumentem, z chwilą wydania Towaru dostawcy (wyznaczonej osobie przez Klienta, firmie kurierskiej, podmiotowi zawodowo trudniącemu się dostawą towarów) niebezpieczeństwo przypadkowej utraty bądź uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta.

§11
REKLAMACJA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


1. Operator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
 F.H.TP Agnieszka Wojtyłko, Dębina Łętowska 53, 32-830 Wojnicz, mailowo pod adres sklep@twojaporcelana.eu.  
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres mailowy, numer telefonu, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osobowy upoważnionej do załatwienia spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Klientem będącym Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Konsument ma także możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń, ma prawo zwrócić się o mediację lub o rozstrzygniecie do sądu polubownego. Bliższe zasady postępowania określone zostały na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Konsument może także złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r., poz. 1030).
4. Niniejszy Regulamin w jednym dokumencie  jest dostępny w każdym czasie w aktualnej wersji do pobrania na podstronie sklepu internetowego w zakładce
 "Regulamin".

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl